amb superslot

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้ตรา พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลว่าด้วยกรมต่าง ๆ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 แรม 12 ค่ำ พ.ศ. 2418 ในการนี้ ได้แยกกรมท่าออกจากกรมพระคลัง กรมบัญชีกลาง และตั้งสำนักงานสำหรับงานการคลัง ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์

 • เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ร.ศ.109 (พ.ศ. 2433) ได้มีการตราพระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กำหนดให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีหน้าที่จ่ายรักษาเงิน เล่นเกมสล็อต แผ่นดินทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุทั้งปวง กับถือบัญชีพระราชทรัพย์ รับผิดชอบสำหรับแผ่นดินทั้งสิ้นและเก็บภาษีอากรเงินขึ้นแผ่นดิน 
 • โดยแบ่งงานออกเป็น 13 กรม เพื่อให้เป็นระบบระเบียบตามแบบสากลและแบ่งกรมตามภารกิจงานที่แตกต่างกันออกไป อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 
  • กรมเจ้ากระทรวง 5 กรม ได้แก่ กรมพระคลังกลาง กรมสารบาญชี กรมตรวจ กรมเก็บ และกรมพระคลังข้างที่
  • กรมขึ้น 8 กรม แบ่งเป็น กรมเจ้าจำนวนเก็บภาษีอากร  5 กรม ได้แก่ กรมส่วย กรมสรรพากร กรมสรรพภาษี กรมที่ดิน 
  • กรมศุลกากร และกรมทำการแผ่นดิน  3 กรม ได้แก่ กรมกระสาปนสิทธิการ กรมงานพิมพ์บัตร และกรมราชพัสดุ
  • กรมสารบาญชี หรือ กรมบัญชีกลางในปัจจุบัน จึงถือกำเนิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 มีหน้าที่ สำหรับรับจ่ายเงินแผ่นดินและถือสารบาญชีพระราชทรัพย์ทั้งหมด โดยมีอธิบดีรับผิดชอบการทั้งปวง มีรองอธิบดีสำหรับช่วยการแทน และมีนายเวร 4 นาย คือ เวรรับ เวรจ่าย เวรแบงก์ และเวรบาญชี

นายเวรมีหน้าที่

 • เวรรับ  สำหรับรับเงิน หรือราชสมบัติทั้งปวง และทำบาญชีรายรับ
 •  เวรจ่าย สำหรับจ่ายเงิน หรือราชสมบัติทั้งปวง กรมบัญชีกลาง egp และทำบาญชีรายจ่าย
 • เวรแบงก์ สำหรับทำบาญชีเงินรับจ่ายในนานาประเทศ  และเป็นธุรการแลกเปลี่ยน หรือฝากเงินแบงก์
 • เวรบาญชี  สำหรับรักษาบาญชีพระราชทรัพย์ บาญชีรายงบประมาณ บาญชีหนี้หลวง และใบเบิก ใบนำ ใบเสร็จ ทั้งเร่งหนี้หลวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 • ยุทธศาสตร์ที่1 การเป็นกลไกกำกับการเงิน การคลัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นกลไก จัดระบบบริหารการเงิน การคลัง เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ 
 • ยุทธศาสตร์ที่3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิตัล 

หน้าที่กรมบัญชีกลาง 

 • ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการคลังของประเทศ ในด้านการบริหารเงินคงคลัง ต่อกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี 
 • กำหนดนโยบาย และมาตรฐานการจัดซื้อ กรมบัญชีกลาง ค่ารักษาพยาบาล จัดจ้างภาครัฐ
 • กำหนดนโยบาย และมาตรฐานการกำกับดูแล แลัพัฒนาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในรัฐ
 • ประเมินผลการคลังภาครัฐ ในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้งติดตามการเำเนินงาน และบริหารด้านการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย ด้านการคลังของประเทศ 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ กรมบัญชีกลาง เบอร์โทร ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานทางการเงิน การคลัง บัญชี การพัสดุภาครัฐ ตรวจสอบภายใน แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ 
 • เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง 
 • พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรภาครัฐทางด้านการบริหาร การเงินภาครัฐ 
 • บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

หน่วยงานภายใน

กรมบัญชีกลาง เว็บหลัก
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน กรมบัญชีกลาง เงินเดือน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง เว็บไซด์อินเตอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ พิจารณาการทำความตกลงกับส่วนราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย casinoslot
 • กองบัญชีภาครัฐ กำหนดและพัฒนาระบบบัญชีของภาครัฐ รวมทั้งมาตรฐานและนโยบายการบัญชี ผังบัญชีมาตรฐาน มาตรฐานรายงานการเงิน และแนวทางการวิเคราะห์รายงานการเงิน เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ จัดทำ และวิเคราะห์รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ให้ความเห็นชอบกับระบบบัญชีของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 • พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีภาครัฐในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำกับดูแลการดำเนินการในเรื่องการเงินและบัญชีของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ
 • กองกฎหมาย ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ราคากลาง ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือสถานการณ์ของประเทศ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่ฃและอำนาจของกรม
 • ดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ การให้ความตกลงตลอดจนกำกับดูแลและบริหารเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เงินฝากกระทรวงการคลัง และเงินทดรองราชการ

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่